అ… యిష్టం

47

అదంటే నాకు,

అదొక రకం అయిష్టం…

ఎందుకో.. ఏమో…

పసితనం నుంచీ

ఆ రకం క్లయిమాక్స్

నాకెన్నడూ రుచించలా…

 

పడటం కొత్త కాదు,

తిరిగి లేవటమూ పాతబళ్లేదు

పడిపోయే ఉండరాదనే, …బోమనే

నిర్వేదాంతక కుహనా తత్వం!

ఓటమి కొత్త కాదు

గెలిచినట్లు గురుతు లేదు

అయితే-

ఓటమి మళ్లీ ఎదురవకుండా,

యుద్ధానికి దిగకపోవడమే మేలనే

వంచనాత్మక ఆత్మ జ్ఞానం!!

 

‘తత్వ- జ్ఞానం’ బహు మెండు నాకు…

అదే లుప్తమై ఉంటే గనుక,

ఏనాడో దానిని వరించి ఉందును!

నిత్య పరాజితాశ్రితుణ్ని..

విహ్వల విలోల మనస్కుణ్ని…

భావప్రకటనే బతుకు తెరువు!

స్వభావహననమే బతుకు దరువు!!

 

ఇంతదనుకా పఠించని మంత్రం-

పరిపరి విధముల- ‘అది’ నే నేర్వని తంత్రం

‘పలాయనం’- అసహ్యమైన బ్రహ్మాస్త్రం

ఒకేసారి… అవశ్యం అయితే!

ఐతే, పునఃప్రయోగానికి లేదు అవకాశం!

 

అందుకే-

అదంటే నాకు

అ… యిష్టం!

ఖాళీలను పూరించేస్తూ

విరాట్రూపంలో విధి సంధిస్తే..

నేను, నన్ను వంచిస్తే…

అత్యంత యిష్టం!!

 

… కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె

19.10.2019 … 1.04